2014-11-16 Texas Tech vs OU Lacrosse - flashlitephotos