2011-12-20 DWS Christmas at the Meyerson - flashlitephotos