2009-12-23 DWS Christmas At The Meyerson - flashlitephotos